Energiestrategieën

Als bureau gespecialiseerd in ruimtelijke plannen en hernieuwbare energie, spelen we een belangrijke rol in verschillende Regionale Energiestrategieën (RES’en). Als onderdeel van deze strategieën hebben we meegeschreven aan belangrijke plannen en geholpen bij de zoektocht naar geschikte locaties voor de opwek van hernieuwbare energie binnen de regio’s. We zijn nog altijd nauw betrokken bij diverse RES’en om de voortgang te monitoren, zodat alle betrokken partijen inzicht hebben in de voortgang van hun energiestrategie en waar nodig kunnen bijsturen.

Provincie

Ruimtelijke ontwikkeling behoort tot de taken van de provincie. Wij helpen om de energietransitie te verenigen met economische ontwikkeling, landschapsbeheer en woningbouw.

Gemeente

De ruimtelijke implicaties uit de gemeentelijke plannen, die voortkomen uit de energietransitie, zijn nog niet altijd duidelijk. Wij helpen met onze tools, serious games en ruimtelijke verkenningen.

Energiestrategieën

Regionale energiestrategieën spelen een cruciale rol bij het stimuleren van hernieuwbare energie en het realiseren van duurzame doelstellingen. Als bureau gespecialiseerd in ruimtelijke plannen en hernieuwbare energie, zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van energiestrategieën. Binnen deze strategieën hebben we de voordelen van hernieuwbare energiebronnen en de complexe ruimtelijke kansen binnen verschillende regio’s in kaart gebracht.

Participatie en de energietransitie

Bij Generation.Energy geloven we in het belang van participatie in de energietransitie. We streven naar betrokkenheid van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden bij het plannen en uitvoeren van deze en andere transities. Om dit te realiseren, maken we gebruik van verschillende methoden, zoals het delen van kennis en de inzet van interactieve serious games. We gaan langs bij gemeenten, burgerinitiatieven, gemeenteraden, basisscholen, universiteiten en andere relevante plekken om de boodschap helder te maken dat de energietransitie in belangrijke mate een ruimtelijke uitdaging is, waarbij de ruimte voor gewenste oplossingen soms beperkt is.

“We willen mensen betrekken bij de ruimtelijke puzzel van de energietransitie en hen laten zien hoe verschillende oplossingen elkaar kunnen beïnvloeden. Zo bevorderen we open en constructieve dialogen, waarin diverse perspectieven worden gehoord en begrepen. “

Serious Games

Wij geloven in de kracht van serious games als middel om de complexiteit en mogelijkheden van de energietransitie begrijpelijk te maken. Met onze twee unieke serious games, “Elektriciteit & Ruimte” en “Warmte”, bieden we een laagdrempelige en stimulerende manier om inzicht te krijgen in de ruimtelijke kansen, mogelijkheden en keuzes van de energietransitie. Door deze spelervaringen ontstaan levendige discussies en wordt het gesprek over de energietransitie op gang gebracht.

Energietransitie in de praktijk

We werken aan diverse projecten voor ruimtelijke plannen op verschillende schaalniveaus, van nationaal tot aan gemeenteniveau. We benaderen elk project integraal, waarbij we de huidige maatschappelijke opgaven verbinden met de ruimtelijke plannen van een gebied. In onze rol als adviseurs bieden we niet alleen advies over de energie van de toekomst, maar delen we onze kennis en nemen we onze opdrachtgevers mee in het hele proces. Onze focus ligt op het laten zien van slimme keuzes voor een leefbaar Nederland, niet alleen vandaag maar ook voor de toekomst.

Naar een duurzame toekomst

De Regionale Energiestrategieën lopen tot 2030, maar het is van belang om verder te denken dan alleen deze korte termijn. Duurzame ontwikkeling is een langetermijnvisie, die verder reikt dan 2030 of zelfs 2050. Data-analyse en visualisatie is van groot belang om inzichtelijk te maken wat er speelt en welke keuzes er gemaakt kunnen worden.

Jet ten Voorde

Jet ten Voorde

Nieuwsgierig, energiek en creatief – dat is Jet. Zij werkt aan het maken van ruimtelijke plannen en energiestrategieën, en betrekt daarin op een enthousiaste manier alle stakeholders.

Energietransitie 2030

Onze visie gaat verder dan de korte termijn. De energietransitie is een complexe puzzel waarin de komende jaren verschillende oplossingen en signalen samenkomen. Hoewel de Regionale Energiestrategieën (RES) tot 2030 zijn gepland, is de energietransitie niet eindig. Daarom combineren kennis van vandaag met een visie voor de energietransitie tot 2050 of zelfs 2100, zodat we nu al kunnen werken aan duurzame oplossingen voor de toekomst.

Het betekent bijvoorbeeld dat soms keuzes gemaakt moeten worden die niet helemaal binnen een huidige visie passen, maar die nodig zijn om vooruitgang te boeken en niet vast te lopen in visie op visie.

NPE

Bij Generation.Energy hebben we met veel enthousiasme bijgedragen aan het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) door toekomstscenario’s van het Nederlandse energiesysteem in kaart te brengen. Onze strategie was gericht op het ondersteunen van de communicatie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het inzichtelijk maken van complexe kwantitatieve gegevens voor een breed publiek.

In nauwe samenwerking met BZK hebben we een iteratief proces doorlopen, waarbij we statistische gegevens van verschillende energieketens hebben verwerkt tot heldere illustraties. Deze visuele weergave van complexe data draagt bij aan een beter begrip van het energiesysteem van de toekomst.

“Binnen de Regionale Energiestrategieën zien we een waardevolle kans, waarbij alle opgaven samenkomen door te denken in ruimte.”

Jet ten Voorde

Nieuws

Volg ons laatste nieuws en ontdek hoe we samen bouwen aan een duurzame en energieke toekomst. Samen creëren we een wereld waarin ruimtelijke plannen en hernieuwbare energie hand in hand gaan.