RES Metropoolregio Rotterdam Den Haag

RES Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Regionale energiestrategie van Rotterdam – Den Haag streeft naar een schoon, betaalbaar en veilig energiesysteem. In de strategie staat de ruimtelijke kwaliteit centraal van de groter wordende ruimtelijke vraag van een hernieuwbare energievoorziening. We onderzochten voor de regio waar windturbines en zonnepanelen passen in het landschap, en vooral onder welke voorwaarden.

De strategie zet groots in op zonnepanelen op daken, en denkt ook aan het overkappen van parkeerplaatsen met panelen, drijvende zonnepanelen op waterbassins bij glastuinbouw en energieopwekking rondom infrastructuur. Voor een helder inzicht in de ruimtelijke samenhang van deze gekozen bouwstenen voor de toekomstige energievoorziening hebben we tien ‘verhaallijnen’ verbeeld. Elke verhaallijn verbeeldt een manier waarop duurzame opwek een aansluiting kan vinden bij specifieke functies en landschapstypen. Een voorbeeld hiervan zijn sportvelden die langs de stadsrand liggen: deze kunnen ook combinatie vinden met zonnevelden.

Dit alles vloeit uit tot een strategie die handvatten geeft voor de volgende stappen naar realisatie. In een volgende fase wordt er een vertaling gemaakt hiervan naar lokale projecten en (ruimtelijk) beleid.

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met Anubhuti