Groene energie in het Groene Hart van 2050

Groene energie in het Groene Hart van 2050

Vraag:
Hoe kunnen we de energievoorziening in het Groene Hart in 2050 organiseren, met behoud van duurzaamheid voor de bodem en het water? Deze vraag werd gesteld door het bestuurlijke platform Groene Hart aan een consortium van ontwerpbureaus, waaronder Generation.Energy. De energietransitie heeft een grote ruimtelijke impact, maar is het mogelijk om in dit gebied energielandschappen te creëren waarin we ook graag verblijven?

Oplossing:

In 2050 zullen mensen een andere kijk hebben op energielandschappen. Ze zullen meer vertrouwd zijn met deze landschappen en een onderscheid maken tussen geslaagde en minder aantrekkelijke energielandschappen. Voor het onderzoek naar het Groene Hart zijn verschillende uitgangspunten gekozen, waaronder een sterke groeiende behoefte aan elektriciteit, nieuwe technieken op het gebied van wind- en zonne-energie, en energie als integraal onderdeel van het landschap. Deze uitgangspunten betekenen allemaal een forse ruimtelijke verandering.

Met het oog op de toekomst heeft het Bestuurlijk Platform Groene Hart vier deelstudies laten uitvoeren, die dienen als bouwstenen voor samenhangende perspectieven over de mogelijke toekomstige invulling van het landschap. Ons team heeft gewerkt aan de deelstudie ‘Elektriciteitssysteem Groene Hart’. Deze studie omvat een schatting van de benodigde hoeveelheid energie in 2050 en de hoeveelheid energie die het Groene Hart kan opwekken. Hierbij is rekening gehouden met het aandeel van wind- en zonne-energie in de landelijke energieproductie in 2050. Daarnaast onderzoekt de deelstudie de mogelijke ontwikkeling van het elektriciteitsnetwerk.

Resultaten:
De vier deelstudies hebben geleid tot drie perspectieven die een beeld schetsen van de situatie in het Groene Hart in 2050. De perspectieven hebben de titels ‘Robuuste Polder in het Groene Hart’, ‘Gemengd Palet door het Groene Hart’ en ‘Sterke Randen aan het Groene Hart’. Deze drie perspectieven helpen de samenleving om te ontdekken wat we willen bereiken met de energieopgave in ons cultuurlandschap. De drie perspectieven geven op verschillende manieren invulling aan het principe van ‘bodem en water sturend’ en tonen diverse energielandschappen.

De resultaten van het ontwerpend onderzoek kunnen worden gebruikt in beleidsverkenningen en langetermijnvisies met betrekking tot de ruimtelijke uitdagingen in het Groene Hart. De perspectieven of scenario’s kunnen dienen als denkbare toekomstbeelden, waarbij de verwachte resultaten van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) kunnen worden vergeleken. Ze kunnen ook worden gebruikt bij verkenningen in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVEX) en voor een integraal langetermijnperspectief op het Groene Hart.

Partners:
In opdracht van: Bestuurlijk Platform Groene Hart
In samenwerking met: Wing, GroenLicht, FABRICations, Sant en Co, Rom3D en De Polderwachter

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met Taco