QuickScan RES x Energie x Netwerk

QuickScan met de Regionale Energiestrategieën, Verstedelijkingsstrategieën en Netbeheerders

Vraag:
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we, in samenwerking met PosadMaxwan, onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen Regionale Energiestrategieën (RES’en), verstedelijkingsstrategieën en netwerkbeheerders. Elke partij heeft te maken met complexe uitdagingen die het moeilijk maken om het grotere geheel te overzien.

Netbeheerders worden geconfronteerd met een groeiende vraag naar elektriciteit, terwijl verstedelijkingsstrategieën gericht zijn op gebiedsontwikkeling en woningbouw. Daarnaast hebben RES’en als doel om het landschap aantrekkelijk te houden en ruimte te bieden voor groene energieopwekking. Deze verschillende opgaven hebben een ruimteclaim, en bij deze drie partijen wringen de ruimteclaims. Een goede samenwerking tussen de drie partijen is daarom essentieel voor een efficiënte en integrale aanpak van ruimtelijke opgaven, zoals woningbouw, energiestrategieën en de uitbreiding van het energienetwerk.

Oplossing:
Voor de uitvoering van de QuickScan hebben we twee ateliers georganiseerd waarin we gesprekken hebben gevoerd met diverse partijen. Om de complexiteit van het vraagstuk behapbaar te maken en beter inzichtelijk te krijgen, hebben we ervoor gekozen om ons te richten op een specifiek casusgebied. Dit gebied bevindt zich in het midden van het Stedelijk Netwerk Nederland en omvat een deel van de Metropoolregio Utrecht met RES U16 en RES Amersfoort. Tijdens de ateliers hebben we experts en belanghebbenden uitgenodigd die actief zijn in dit specifieke gebied.

Hoewel de initiële focus lag op het uitwerken van de casus van de regio Utrecht-Amersfoort, werd tijdens de ateliers duidelijk dat de uitdagingen en kansen op de thema’s breder toepasbaar zijn in heel Nederland. Daarom hebben we ons in het rapport van de QuickScan niet uitsluitend gericht op het studiegebied.
De QuickScan bestaat uit twee delen. In het eerste deel presenteren we stellingen die voortkomen uit de bevindingen van de QuickScan met de betrokken partijen. Bij elke stelling worden mogelijke vervolgstappen genoemd die de betrokken partijen kunnen nemen. Het tweede deel van het rapport bevat de daadwerkelijke resultaten van de QuickScan, die hebben geleid tot de formulering van deze stellingen.

Resultaten:
Een van de belangrijkste knelpunten die naar voren kwam, is dat netbeheerders vaak pas laat in het proces worden betrokken, waardoor problemen ontstaan die achteraf moeilijk op te lossen zijn. Daarom pleiten we ervoor om netbeheerders vanaf het begin als gelijkwaardige partijen aan tafel te laten zitten. Daarnaast kunnen gezamenlijke bijeenkomsten, workshops en het gebruik van digitale tools en platforms helpen bij het bevorderen van begrip, kennisuitwisseling, informatie delen en het creëren van een gezamenlijk overzicht van ruimtelijke en energiegerelateerde vraagstukken.

De QuickScan heeft ook een duidelijke en veelbelovende oplossing aan het licht gebracht: een overkoepelende ontwerphandleiding, geïnspireerd op de mobiliteitshandleidingen van het CROW. Zo’n handleiding heeft het potentieel om de communicatie tussen de betrokken partijen te verbeteren, inzicht te bieden in ruimtelijke implicaties en een solide basis te leggen voor een effectieve planning en samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Met deze QuickScan zetten we een eerste stap richting een efficiëntere samenwerking tussen de Regionale Energiestrategieën, verstedelijkingsstrategieën en netbeheerders. We hopen dat de resultaten van ons onderzoek ambtenaren en overheden zullen inspireren om soortgelijke vraagstukken aan te pakken en met ons in gesprek te gaan. Samen streven we naar een duurzamere en veerkrachtigere toekomst voor ons land.

Partners:
Partner: PosadMaxwan
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met projectmanager Boris