Ruimte voor Circulaire Windturbines

Ruimte voor Circulaire Windturbines

De windenergie-industrie speelt een cruciale rol in de ambitieuze duurzaamheidsdoelen van Europa, zowel op zee als op het land. Met de toewijding om tegen 2050 50% van de Europese elektriciteit uit windenergie te halen, staat deze sector voor een uitdaging: de overgang naar een circulaire aanpak. Dit betekent dat het hergebruiken van materialen uit windturbines essentieel wordt om een duurzame toekomst te verzekeren. Maar wat heeft dit voor ruimtelijke impact? Dat onderzochten we in opdracht van en in samenwerking met de provincies Zuid- en Noord-Holland.

Hoewel de toekomst er groen uitziet, zijn de huidige windparken nog niet ontworpen met volledige circulariteit in gedachten. Hierdoor blijft hergebruik van waardevolle materialen aan het einde van de levensduur van een windturbine een uitdaging. Om dit aan te pakken, is er een oproep voor een gezamenlijke verschuiving naar meer circulaire waardeketens binnen de Europese windindustrie.

Ruimtelijke impact en weloverwogen beleid
De circulaire verwerking van windturbines heeft een grote ruimtelijke impact. Provincies hebben de mogelijkheid om regionaal beleid te voeren om deze impact te sturen, maar vaak ontbreekt het nog aan inzicht om weloverwogen keuzes te maken. Om dit inzicht te verkrijgen deden we ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke effecten van de circulaire verwerking en levensduurverlenging van windturbines. De keuze voor circulaire verwerkingsstrategieën heeft directe gevolgen voor de benodigde ruimte voor materialen van windturbines. Begrip van deze ruimtelijke impact bij verschillende verwerkings- en hergebruikstrategieën is van groot belang. Nationale beslissingen zijn nodig om provincies in staat te stellen weloverwogen plannen te maken, rekening houdend met de schaal van materiaalrecycling, de toegepaste benadering en de behoefte aan behoud van materialen voor lokale doeleinden.

Enkele uitkomsten van het onderzoek
De uitdagingen van het verwerken van windturbines kunnen leiden tot ruimteproblemen in havens. Echter, door turbines al op zee in kleinere delen te verwerken, kan dit probleem verminderd worden. Dit opent de mogelijkheid om reguliere containerschepen te gebruiken voor het vervoer van onderdelen, waardoor ook kleinere havens zoals Den Helder kunnen worden betrokken. Zo wordt de druk op grote havens verminderd en ontstaat er meer logistieke flexibiliteit.

De levensduur van een windturbine kan technisch gezien langer zijn dan de standaard 25 jaar. Door vergunningen te verlengen, kan de stroom van gebruikte materialen verminderd worden. Dit vraagt wel om een weloverwogen aanpak, rekening houdend met de lokale gemeenschap en de specifieke omstandigheden van elk gebied. Een slimme circulaire strategie kan overlast van ontmanteling en verwerking verminderen, wat rechtstreeks bijdraagt aan een breder draagvlak voor onshore windenergie.

Stappen naar samenwerking en duurzaamheid
Op 8 december organiseerden we samen met de provincies Noord- en Zuid-Holland de bijeenkomst ‘Ruimte voor Circulaire Windturbines’. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende uitdagingen rondom circulair bouwen en verwerken van windturbines besproken. Dit heeft belangrijke vragen naar voren gebracht: zijn we klaar om deze ontwikkelingen te omarmen in het dichtbevolkte Nederland? Hoe kunnen we gezamenlijk actie ondernemen om zowel klimaat- als circulaire doelen te bereiken? Met 40 deelnemers uit energiebedrijven, recycling experts en overheidsinstanties, heeft de bijeenkomst nieuwe inzichten en samenwerkingsmogelijkheden gebracht.

Dit ontwerpend onderzoek is bedoeld om dieper inzicht te verschaffen in de ruimtelijke aspecten van circulaire verwerking en levensduurverlenging van windturbines. Zo hopen we de provincies te voorzien van de kennis die nodig is om weloverwogen beslissingen te nemen over regionaal beleid.

Partners:
Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met projectmanager Anubhuti