Metropoolregio Amsterdam

Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam werken samen aan de Verstedelijkingsstrategie voor de Metropoolregio Amsterdam – in dit gebied komen verschillende opgaven en ambities bij elkaar. Het toevoegen van substantiële aantallen woningen, arbeidsplaatsen, het bereikbaar maken en houden en het verbeteren van natuur en ecologie maakt dit een complexe opgave. 

Tegelijkertijd vormen de klassieke opgaven niet de enige uitdagingen. Duurzame energiebronnen zoals wind en zon zullen fossiele bronnen vervangen en tegelijkertijd veel ruimte claimen in de regio. De energietransitie zorgt voor grote veranderingen in het energiesysteem en de energie-infrastructuur. De locatiekeuze en ruimtelijke verschijning hiervan is integraal verbonden met de andere opgaven, en speelt daarmee een prominente rol in de ruimtelijke afwegingen en fasering van de verstedelijkingsstrategie.

Generation.Energy onderzocht aan de hand van drie scenario’s hoe het toekomstige energiesysteem er in 2030 en 2050 uit zou kunnen zien en wat daar de ruimtelijke effecten van zijn. De scenario’s zijn gebaseerd op de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 en lokale karakteristieken van de regio. Elk scenario schetst een toekomstbeeld van een duurzaam energiesysteem in 2050 – de drie benaderingen verschillen echter sterk, en daarmee ook de ruimtelijke uitwerking. De scenario’s maken inzichtelijk wat een mogelijk toekomstbeeld is, en brengen de maatregelen naar voren die ongeacht hoe het toekomstige energiesysteem eruit komt te zien noodzakelijk zijn.

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met Taco