RUIMTELIJKE STRATEGIEËN

Om de energie-opgave ruimtelijk in te plannen is inzicht nodig. In de eerste plaats: hoeveel energie kan er worden bespaard en duurzaam worden opgewekt? En wáár kan dit? Hoeveel ruimte is er? We zetten de theoretisch maximale potentie op kaart, en vergelijken die met de werkelijke energievraag, nu en straks. Zo kennen we de bandbreedte van mogelijkheden.
Vervolgens zoomen we in. Welke ruimtelijke strategieën zijn er denkbaar in dit gebied? En welk deel van de energieopgave lossen we daarmee op? We verbeelden met kaarten en visualisaties wat er gebeurt en berekenen de effecten.

Hoe we werken?

  • Voor beleidsmakers van Rijk tot Wijk

    Wat betekent een volledig duurzame energievoorziening voor onze steden en voor ons landschap? Generation.Energy laat zien waar duurzame energie opwekking mogelijk is. Wij maken de ruimtelijke gevolgen van de transitie zichtbaar en werken daarin toe naar logisch samenhangende scenario's. Onze integrale aanpak staat voorop: wij borgen de samenhang met andere ruimtelijke opgaven in het gebied, en kijken naar de samenwerking tussen de veschillende schaalniveaus en transitiepaden.
  • Met bestuurders, bewoners en stakeholders

    Wij verbinden partijen aan de opgave door te verbeelden op kaart. Onze 3D visualisaties maken de lokale effecten inzichtelijk. Door de technische discussie punten te vertalen naar begrijpelijke beelden, maken we de discussie over wat past en wat kan voor een groot publiek toegankelijk. Zo ontstaat een gedragen strategie als basis voor verdere uitvoering.

Van maximale potentie-analyses tot ruimtelijke toekomstbeelden

Potentie-analyse: technische mogelijkheden op kaart

Hoeveel energie kunnen we in ons gebied opwekken? En hoe verhoudt dat zich tot wat we nodig hebben? Waar passen windmolens? Over hoeveel duurzame warmte beschikken we?

Met de potentiekaarten van een gebied geven we antwoorden op deze vragen. Op basis van de ruimtelijke indeling van uw gebied kunnen we kaartbeelden genereren die laten zien wáár er ruimte is voor duurzame opwek. Daarbij houden we rekening met specifieke gebiedskansen en beperkingen door wetgeving of ruimtelijk beleid.

Scenario-onderzoek: voor land, regio en gemeente

Hoe benutten we de kwaliteiten van ons landschap? Hoe vertaalt dit zich naar ruimtelijk beleid? Welke ruimtelijke aanknopingspunten biedt de context. Wat voor principekeuzes zijn er mogelijk?

Alle beschikbare ruimte benutten voor de energietransitie is niet realistisch, en geeft nog geen gevoel bij wat er echt kan. Op basis van ruimtelijke ordeningsprincipes kunnen we scenario’s schetsen voor de ruimtelijke inpassing van de energieopgave. Denk aan clustering van nieuwe opwek langs infrastructuur. Of duurzame energie die samengaat met nieuwe natuur. Het gaat om conceptuele keuzes en hoe die doorwerken in een ruimtelijk scenario.

Scenario’s voor de wijk in beeld

Hoe wordt de verduurzaming van een gebied het beste vormgegeven? Welke nieuwe duurzame vormen van energie-opwekking, -transport en -opslag kunnen (stapsgewijs) geintegreerd worden in de transformative van een gebied?

Gebiedstransformaties – wijken met een grote nieuwbouw-of herstructureringsopgave – zijn een uitgelezen kans om de ruimtevraag van duurzame energie te integreren, en daarmee te versterken met de andere ruimtelijke opgaven. De basis voor een goed doordacht energieplan ligt in het ruimtelijk maken van die integrale aanpak die de gemeente voor ogen heeft. Door lagen over elkaar heen te leggen wordt snel inzichtelijk waar slimme combinaties kunnen worden gemaakt of waar beperkingen zijn.

Visualisaties van de scenario’s

Past deze ruimtelijke oplossing in onze context? Zo ja, onder welke voorwaarden, en wat zie ik dan?

Concepten werken we steeds uit in kaartbeelden en visualisaties. Uiteindelijk wordt elke strategische keuze zichtbaar en lokaal. Wij geloven dat de energietransitie vraagt om investeringen van ons allemaal, en daarom is een visuele en interactieve benadering onmisbaar. Onze 3D visualisaties en fotomontages geven stakeholders een indruk van de situatie voor en na.