PLANNING TOOLS

Ruimtelijke scenario’s geven een wensbeeld voor de toekomst, maar wat kan er vandaag? We kunnen met onze analyses inzoomen tot op het niveau van een perceel, kenmerken en details verzamelen, en weer uitzoomen naar een groter gebied. Welke kansen biedt de lokale context?

Voor wie?

  • Voor projectontwikkelaars

    Wij helpen projectontwikkelaars met het identificeren van locaties die geschikt zijn voor de realisatie van zonneparken.
  • Voor netbeheerders

    Netbeheerders kunnen met onze ruimtelijke analyses sturen op capaciteit en efficiency. Wij verbinden de bovengrondse opwek-opgave met de ondergrondse beschikbare netcapaciteit.
  • Voor grootgrondbezitters

    Wij geven inzicht aan grondeigenaren zoals de gemeenten of beleggers die willen weten wat er mogelijk is qua opwekking, hoe dit zich verhoudt tot het eigen gebruik en waar te beginnen.

Van plannen naar handelingsperspectief

Krijg zicht op kansen voor de korte termijn

Locatiezoeker voor zonneparken

Een zonnepark kan niet overal. Welke percelen zijn het meest geschikt?

Filter op basis van grootte, afstand tot netwerk, grondgebruik, aantal omwonenden en nog veel meer parameters die relevant zijn voor de businesscase. De output bestaat uit een hanteerbaar overzicht van geschikte percelen, op basis waarvan de projectontwikkelaar gericht eigenaren en de betreffende gemeenten en netbeheerders kan benaderen.

Netwerk en Ruimte

Hoe verhouden ruimtelijke plannen zich tot het systeem van energie transport? Wat zijn de kansen en belemmeringen op de korte en lange termijn? 

In de huidige praktijk is overheid noch markt op voorhand bekend met capaciteiten op het elektrictiteitsnetwerk, en beïnvloedt het hun visieontwikkeling en zoekgedrag dus niet. Wat als ze deze informatie wel zouden hebben en gebruiken? Wij kijken vanuit de beschikbare capaciteit naar de kansen voor opwek op de bovengrond. En andersom, wij identificeren knelpunten voor het netwerk door het in kaart brengen van de bovengrondse wind-en zonontwikkelingen. Op deze manier brengen wij de belangen van de overheid, de netbeheerder en de markt op eenzelfde lijn.

Kansen op gronden

Wat is de opwekpotentie op eigen gronden, en hoe verhoudt dat zich tot eigen gebruik? Kan je  omliggende gebieden van energie bedienen? En kijkend naar de ruimtelijke context: wat voor ruimtelijke inpassingen of ordeningsprincipes zijn mogelijk?

Wij produceren cijfers en kaartmateriaal dat inzicht geeft in de cijfermatige potentie alsook de factoren die bepalend zijn voor de potentie. Beschikbare informatie over oppervlakten en potenties vullen we aan met jouw cijfers. Het vastgoed en de gronden worden ingedeeld langs typen grondgebruik, en aan elke oppervlakte koppelen we een ‘benuttingsfactor’. Zo bepalen we de potentie op eigen gronden en de kansen die dat biedt.