ATELIERS & SIMULATIES

Hoe pakt uw duurzaamheidsambitie ruimtelijk uit? ‘Past het’ in jouw gemeente of regio? En welke ruimtelijke keuzes liggen er dan op tafel? Generation.Energy verzorgt ateliers waarin deelnemers door middel van een spel worden uitgedaagd om de benodigde opwekking ‘neer te leggen’ op de kaart van hun gemeente of regio. Hiermee krijgen zij inzicht in de omvang van de opgave en grip op de keuzemogelijkheden. Onze ateliers ondersteunen hiermee een politiek en maatschappelijk keuzeproces richting een passende energiestrategie.

Apeldoorn energieneutraal?

Boris Hocks zette Apeldoornse politici aan het denken met de Simulatie “Energie en Ruimte” tijdens een aflevering van De Monitor op NPO2 (13 maart 2018)

Voor wie?

  • Voor bestuurders en raadsleden

    Bestuurders, raadsleden en ambtenaren kunnen in onze ateliers aan de slag met het verkennen van de energie-opgave. Maar ook voor het formuleren van uitgangspunten, ontwikkelen van scenario's en onderzoeken van principekeuzes kan de Simulatie "Energie en Ruimte" ondersteuning bieden voor het maken van beleid.
  • Voor bewoners en stakeholders

    Laat bewoners en lokale stakeholders meedenken over een duurzamere toekomst. "Hoe kunnen we op een duurzame manier aan onze energievraag voldoen? Waar zou volgens jou zon of wind kunnen in uw gemeente? En welke kansen zie je om bij te dragen?" Betrek bewoners en stakeholders in ateliers, of zet onze tools in op duurzaamheidsevents of scholen.
  • Voor regio's en gemeenten

    Hoeveel kunnen we als regio opwekken? Of wat betekent energieneutraliteit in mijn gemeente? Hoe beinvloeden de verschillende schaalniveaus elkaar? We ontwikkelen kaarten op regio, subregio of gemeente niveau - afhankelijk van de deelnemers en de beoogde doelstelling van het atelier.

Onze ateliers dragen bij aan de beeldvorming over de opgave en de mogelijke oplossingen. Stakeholders worden op deze manier betrokken in de analyse van de opgave, de strategievorming en de concrete uitwerking. Onze aanpak stimuleert draagvlak en eigenaarschap. De ateliers worden vormgegeven passend bij het lopende proces in de regio of gemeente.

Van informeren tot ruimtelijke strategieën ontwerpen

Orienteren op de opgave

Wat is de opgave? Hoeveel ruimte neemt deze in beslag? Wat zijn de ruimtelijke effecten en kansen? 

Voor een kennismaking van de opgave en het vergroten van bewustzijn over de ruimtelijke opgave.

Scenario’s verkennen

Kan de energieopgave lokaal gerealiseerd worden met alleen zon? Wat als we (zachte) beperkingen ter discussie stellen? En hoeveel meer zon en wind hebben we nodig indien we elektrisch gaan rijden?

In deze fase verkennen deelnemers verschillende ruimtelijke scenario’s met ieder een specifieke invalshoek. Denk aan het optimaliseren van het energiepotentieel en de lokale participatie.

De besparings-en conversie opgave

Welke besparingsmaatregelen kunnen we als gemeenten of regio nemen? En hoe beïnvloeden die de opgave voor zon en wind? 

Aan de hand van een besparings-en conversie spel nemen we deelnemers mee in de invloed en kansen van gerelateerde transitiepaden. Waar zetten we als regio op in, en wie of wat hebben we daarbij nodig? Aan de hand van de kaart worden transitiepaden altijd besproken in context van de ruimte die beschikbaar is.

Principekeuzes ontwerpen

Welke ruimtelijke principes hebben de voorkeur in de regio? Wind langs infrastructuur, zon bij woonkernen of op bedrijventerreinen?

Deelnemers onderzoeken welke ruimtelijke principes passend zijn gezien de karakteristieken van de omgeving. Waar is het meeste draagvlak voor?