Ruimtelijke impact energiescenario’s 2050

Opdracht: ontwerpend onderzoek
Locatie: Nederland
Jaar: 2019 – 2020

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Partners: PosadMaxwan
Team: Taco Kuijers, Jet ten Voorde

In deze studie onderzochte we de ruimtelijke impact van vier mogelijke nationale scenario’s voor een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Door Netbeheer Nederland en CE Delft zijn in 2017 vier scenario’s ontwikkeld in ‘Net voor de toekomst’. Voor deze vier scenario’s bestudeerde we welke ruimtelijke keuzes daarin naar voren komen. Elk scenario heeft een andere impact op de leefomgeving, doordat deze verschillen in schaal van governance.

De vier scenario uit ‘Klimaatneutrale energiescenario’s 2050’ zijn: regionale sturing, nationale sturing, Europese CO2-sturing en internationale sturing. Voor ieder scenario is een energiebalans opgemaakt, dit maakt inzichtelijk wat de energiebronnen zijn in elk toekomstbeeld. Want daarmee is onderzocht wat er ruimtelijk en theoretisch mogelijk is in Nederland. Er ligt een analyse ter grondslag over hoeveel ruimte er nodig is voor productie, opslag, transport en distributie. We illustreerde de invloed per scenario en per gebiedstype, namelijk dat van stedelijk gebied, landelijk gebied, industrie & haven en zee- en kustgebied.

Daaruit vloeit het ‘Net van de toekomst’ voort. De theoretische studie laat de ruimtelijke mogelijkheden en implicaties zien van de benodigde energie zien in 2050. Het biedt inzichten in de mogelijke ruimtebeslag voor zonnepanelen, windturbines, geothermie en biomassa. De verschillen in ruimtelijke effecten tussen de scenario’s hebben te maken met bijvoorbeeld de afhankelijkheid van import, met als ruimtelijke gevolg een uitbreiding van het de binnenlandse mobiliteit, of de omvang van energielandschappen.

Download het onderzoek hier.