RES Rotterdam Den-Haag

Opdracht: Regionale energiestrategie
Locatie: RES-regio Rotterdam Den-Haag
Jaar: 2018 – 2021

Opdrachtgever: RES-regio Rotterdam Den-Haag
Partners: CE Delft, APPM
Team: Taco Kuijers, Jet ten Voorde, Emma Paola Flores, Anubhuti Chadna, Jeanne Blok

Dertig energieregio’s in Nederland onderzochten de afgelopen jaren waar en hoe duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden – zoals afgesproken in het Nederlandse klimaatakkoord. De Regionale energiestrategie van Rotterdam Den-Haag streeft naar een schoon, betaalbaar en veilig energiesysteem. In de strategie staat de ruimtelijke kwaliteit centraal van de groter wordende ruimtelijke vraag van een hernieuwbare energievoorziening. We onderzochten voor de regio waar windmolens en zonnepanelen passen in het landschap, en vooral onder welke voorwaarden?

De strategie zet groots in op zonnepanelen op daken, en denkt ook aan het overkappen van parkeerplaatsen met panelen, drijvende zonnepanelen op waterbassins bij glastuinbouw en energieopwekking rondom infrastructuur. Voor een helder inzicht in de ruimtelijke samenhang van deze gekozen bouwstenen voor de toekomstige energievoorziening, hebben we tien ‘verhaallijnen’ verbeeld. Elke verhaallijn verbeeld een manier waarop duurzame opwek een aansluiting kan vinden bij specifieke functies en landschapstypen. Een voorbeeld is sportvelden die langs de stadsrand liggen, deze kunnen ook combinatie vinden met zonnevelden.  Ieder gebied in een regio kent eigen karakteristieken en waarden. De verhaallijnen bekijken vanuit die gedachte de inpassingsmogelijkheid, of juist onmogelijkheid, van zonnepanelen en windturbines.

Dit vloeit uit tot een strategie die handvatten geeft voor de volgende stappen naar realisatie. In een volgende fase wordt er een vertaling gemaakt hiervan naar lokale projecten en (ruimtelijk) beleid.