PARTICIPATIE

Om een energievisie of -strategie te realiseren, ontwerpen wij niet alleen voor, maar ook met belanghebbenden. Generation.Energy organiseert daarom participatietrajecten met volksvertegenwoordigers, bewoners en andere stakeholders om hun inzicht te geven in de opgave, te achterhalen waar voorkeuren en kansen liggen, samen te brainstormen en dilemma’s te toetsen. Onze participatievormen ondersteunen hiermee een politiek en maatschappelijk keuzeproces om tot een passende energiestrategie te komen.

Update: participatie in tijden van COVID-19 

In deze bijzondere tijd werkt iedereen bij Generation.Energy vanuit huis. Onze participatie-activiteiten liggen hierbij niet stil: wij blijven informeren, brainstormen en toetsen, en doen dit nu ook online. Hiervoor maken we onder andere gebruik van digitale enquêtes, interactieve whiteboard-sessies, Mentimeter-peilingen en webinars.

Wij onderzoeken alle mogelijkheden en zijn volop aan het experimenteren om een passend online alternatief te kunnen bieden. Contacteer ons voor een digitale kop koffie om de online participatiemogelijkheden te bespreken.

Visie

De energietransitie zal merkbaar worden voor de gehele samenleving. Het is niet alleen een technische en sociaaleconomische transitie, maar ook een opgave die onze leefomgeving sterk zal veranderen. De ruimte in Nederland is tenslotte schaars en veel oppervlakte wordt al gebruikt voor wonen, landbouw, natuur en recreatie. Er moet dus ruimte gevonden en gemaakt worden om duurzame energie te kunnen opwekken. Tegelijkertijd zijn er ook kansen om slimme koppelingen te maken met andere opgaven waar we voor staan.

Omdat de energietransitie zo een grote impact heeft, is de stem van de samenleving cruciaal in het maken van plannen en strategieën. Zowel experts, bedrijven, volksvertegenwoordigers als bewoners dienen betrokken te worden bij de planvorming van een gedragen energiestrategie. Samen brengen we de lokale situatie en de kansen, wensen en zorgen van belanghebbenden in kaart en onderzoeken we waar mogelijkheden en voorkeuren liggen. Door vroegtijdig en transparant belanghebbenden te betrekken bij het planvormingsproces kunnen we een betere uitkomst realiseren en de maatschappelijke steun vergroten.

Aanpak

We creëren bewustzijn rond de energietransitie en betrekken belanghebbenden in de verschillende fases van het planvormingsproces door middel van interactieve werkvormen met begrijpelijke informatie, duidende getallen en sprekende beelden.

Elk participatietraject is maatwerk en daarom worden alle werkvormen aangepast aan het doel en de doelgroep. Hierbij houden we altijd rekening met de lokale situatie en belangen. We kijken graag samen naar de mogelijkheden in jouw regio of gemeente.

Wat kun je verwachten?

 • Advies en een aanpak op maat, afgestemd op de lokale situatie.
 • Creatieve werkvormen in combinatie met inhoudelijke en onderbouwde kennis over energie en ruimte.
 • Een uitgebreide toolbox, waarin we eigen participatieconcepten – zoals Serious Games – combineren met andere bestaande middelen en tools.
 • Duidelijke en begrijpelijke beelden, kaarten en diagrammen ter ondersteuning van de dialoog.
 • Een ervaren en gedreven team voor de communicatie, facilitatie en organisatie van een participatiebijeenkomst of -traject.

Apeldoorn energieneutraal?

Boris Hocks zette Apeldoornse politici aan het denken met de Simulatie “Energie en Ruimte” tijdens een aflevering van De Monitor op NPO2 (13 maart 2018)

Voor en met wie?

 • Bestuurders en raadsleden

  Bestuurders en raadsleden kunnen in onze (online) ateliers aan de slag met het interactief verkennen van de energie-opgave. Onze volksvertegenwoordigers betrekken wij ook vaak voor het formuleren van uitgangspunten, ontwikkelen van scenario's en onderzoeken van principekeuzes.
 • Bewoners en stakeholders

  Laat bewoners en lokale stakeholders meedenken over een duurzamere toekomst. "Hoe kunnen we op een duurzame manier aan onze energievraag voldoen? En onder welke voorwaarden kan dat? Welke lokale kansen zijn er?" Betrek bewoners en stakeholders voor een betere en meer gedragen energiestrategie.
 • Ambtenaren

  In onze projecten gaan we interactief aan de slag met een ambtelijk team, vaak uit verschillende disciplines. Samen structureren we kennis en inzichten, vormen we ideeën, onderzoeken we mogelijkheden en ontwikkelen we scenario's.

Van informeren tot co-creëren

Er zijn meerdere stappen in het ontwerpproces om tot een visie of plan te komen. Het onderstaande overzicht schetst de participatiestappen die we samen doorlopen. Wij adviseren en ondersteunen hierbij of voeren het proces uit – afhankelijk van de context. Hiervoor werken we vaak samen met communicatiepartners. 

Informeren – het vraagstuk voorleggen

Wat wordt er precies van ons gevraagd? Hoeveel duurzame energie moeten we gaan opwekken en welke ruimte neemt die opwek in beslag? Welke technologieën overwegen we en waarop baseren we die keuze? 

Informeren over de (ruimtelijke) opgave en het proces is de eerste stap van een succesvol participatietraject. Aan de start van een proces laten we betrokkenen – van raadsleden tot bewoners – kennismaken met het onderwerp door een Serious Game-sessie of interactieve presentatie. Deze werkvormen vergroten de kennis, bieden ruimte voor het stellen van vragen en prikkelen de dialoog over de (ruimtelijke) keuzes die op tafel liggen.

Inventariseren – in gesprek met de betrokkenen

Wat vinden belanghebbenden belangrijk? Wat zijn hun zorgen en waar zien ze kansen? Met welke lokale kenmerken dienen we rekening te houden? 

In de tweede stap gaan we het gesprek aan met stakeholders, wijk- en buurtvertegenwoordigers of grote groepen bewoners. Een hoge mate van betrokkenheid in het begin zorgt namelijk voor een beter en breder gedragen plan. We leggen contact en halen informatie op door middel van enquêtes, Serious Games, on- en offline dialogen en interactieve bijeenkomsten.

Samen ontwerpen – mogelijke toekomstbeelden schetsen

Welke ruimtelijke keuzes zijn er? Welke mogelijkheden passen binnen het de huidige omgeving?

Samen met betrokkenen – vaak professionals binnen overheden – vormen we ideeën over de mogelijkheden voor de regio of de gemeente met betrekking tot duurzame energie. Deze mogelijke toekomstbeelden worden uitgewerkt in zogenaamde energiescenario’s. Waar mogelijk betrekken we hierin ook bewoners. Deze co-creatiesessies vinden nu ook online plaats in verband met COVID-19.

Toetsen en verrijken – samen richting een passend resultaat

Ziet u windenergie liever opgewekt worden in een bos of bij een industrieterrein? Zonnevelden dichtbij de snelweg of juist verder weg? Verdeeld over het gebied of geclusterd bij elkaar? Zo goedkoop mogelijk of zo leefbaar mogelijk?

Op basis van de ontwikkelde scenario’s en keuzemogelijkheden gaan we in gesprek met betrokkenen over hun voorkeuren. We bevragen bewoners en andere stakeholders in (online) enquêtes en interactieve bijeenkomsten om hun wensen te achterhalen. Deze informatie verwerken we in een ontwerp. Dit ontwerp wordt vaak tussentijds getoetst bij de betrokkenen en verfijnd om het concept te verbeteren. Belanghebbenden krijgen zo meerdere momenten de gelegenheid om te reageren.

Presenteren – het eindproduct delen

Wat is het eindresultaat en wat betekent deze verandering voor belanghebbenden?

In de laatste stap wordt het eindproduct gedeeld met de belanghebbenden. Zij worden nu geïnformeerd over de uitwerking van het resultaat van het proces. Maar ook is hier ruimte om het gesprek te voeren over wat het voor de belanghebbenden betekent, en hoe de uitrol of het vervolg zo goed mogelijk kan worden vormgeven.